Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych

DZIAŁANIA MARKETINGOWE SERWISU AKADEMIA FINANSOWA

Poniżej przedstawiamy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych serwisu Akademia Finansowa pozyskanych za pośrednictwem formularza zgody, formularza zamówienia, przesłanych w wiadomości mailowej lub przekazanych telefonicznie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia działań marketingowych jest Business Concepts z siedzibą w Szczecinie.

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: szkolenia@akademia-finansowa.eu.

Kategorie zbieranych danych

Dane osobowe zbierane od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zamówienia/zapisu na szkolenia, zgłoszenia do newslettera czy wiadomości emailowej lub rozmowy telefonicznej to: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli kontaktować się z Państwem za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału komunikacji.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przedstawianiu oferty produktów i usług serwisu Akademia Finansowa oraz przesyłaniu informacji o działaniach serwisu Akademia Finansowa, aktualnych i planowanych, za pośrednictwem wybranego przez osobę, której dane dotyczą kanału komunikacji.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów wskazanych powyżej. Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego zapytania, zamówienia, sprzedaży, ewentualnie obsługi reklamacji, są przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji w tej sprawie z Państwem.

W szczególności, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo nie wycofacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zawarliście w wiadomości mailowej, formularzu kontaktowym, lub formularzu zamówienia.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom wpierającym nas w działaniach marketingowych, w tym dostawcom usług e-mail marketing, dostawcom oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów czy też pośrednikom oferującym nasze usługi.

Podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Państwa dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach (ich przetwarzanie wynika z art. 6 ust. 1 lit. f ustawy RODO):

  • obsługa złożonego przez zapytania lub zamówienia,
  • realizacji sprzedaży usług i produktów,
  • zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
  • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu,
  • obsługa ewentualnych reklamacji i wszelkiej komunikacji z użytkownikami.

Państwa Danych nie przetwarzamy celem wyświetlania reklam kontekstowych i behawioralnych.

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: szkolenia@akademia-finansowa.eu.

W każdej chwili przysługuje Państwu w zakresie kwestii przetwarzania danych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akademia Finansowa