Regulamin serwisu

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Akademia Finansowa znajdującego się pod adresem internetowym: www.akademia-finansowa.eu (zwanego dalej Serwisem).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Business Concepts z siedzibą w Szczecinie, ul. Obłoków 49/4, 71-493 Szczecin (zwana dalej Administratorem).
 3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz nawet jeśli jest Użytkownikiem Niezarejestrowanym oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności (która znajduje się na stronie www.akademia-finansowa.eu/polityka-prywatnosci), w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, dostęp do niego, oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu i świadczonych w nim usług tylko i wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z treści Serwisu jest całkowicie nieodpłatne i nie wymaga od użytkownika rejestracji.
 4. Wszystkie dane zawarte w Serwisie zostały przygotowane przy zastosowaniu najlepszej wiedzy oraz w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym.
 5. Treści, informacje, materiały i dane przedstawione w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjno-reklamowych. Tym samym nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).
 6. Wszystkie opublikowane informacje w Serwisie prezentowane są przy założeniu, że mogą być one wykorzystane tylko i wyłącznie aby umożliwić użytkownikowi własną analizę inwestycji i jej opłacalności. Tym samym, informacji i materiałów zawartych w Serwisie nie należy traktować jako rekomendacji inwestycyjnej, czy porady o charakterze prawnym, inwestycyjnym lub podatkowym.
 7. Ewentualne prezentowane Serwisie parametry i dane finansowe stanowią jedynie planowane prognozy inwestycji. Rzeczywiste wyniki różnych inwestycji mogą być obciążone szeregiem czynników ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż zakładany. Może to także prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanych środków. Dane i parametry są udostępniane potencjalnym inwestorom wyłącznie w celach informacyjnych a jednocześnie przy założeniu, że mogą być wykorzystane aby każdy inwestor dokonał własnej analizy inwestycji i ewentualnego udziału w niej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych informacji, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę korzyści wynikające z decyzji, które mogą być podejmowane w oparciu o informacje prezentowane w Serwisie.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, grafik lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4

REKLAMACJE

 1. Ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi (pod adresem szkolenia’małpa’akademjia-finansowa.eu).
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
Akademia Finansowa